ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วงเงิน L/C , T/R

Letter of Credit  (L/C)

                เป็นบริการที่ธนาคารเสนอแก่ผู้นำเข้า ในกรณีที่ผู้นำเข้าสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบ หรือเครื่องจักรจากต่างประเทศโดยเลือกใช้วิธีการชำระเงินแบบ L/C โดยผู้นำเข้าสามารถติดต่อขอใช้บริการเปิด L/C กับธนาคารได้ ซึ่งเมื่อธนาคารเปิด L/C ไปแล้ว ธนาคารจะมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินทันที (L/C at Sight) หรือชำระเงินในอนาคต (L/C Terms) ให้แก่ธนาคารของผู้ส่งออกในต่างประเทศ เมื่อได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขของ L/C

ขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้บริการ
                1. ลูกค้าติดต่อธนาคารเพื่อขออนุมัติวงเงินเปิด L/C ซึ่งสามารถแยกเป็นวงเงินชั่วคราวเฉพาะรายหรือวงเงินถาวร
            2. เมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติวงเงินเปิด L/C เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถยื่นขอเปิด L/C กับธนาคารได้โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาเพื่อขอเปิด L/C
                - Application for Issuing a Documentary Credit
                - หลักฐานอื่นๆ แนบประกอบ เช่น Contract, Pro-forma Invoice, Purchase Order
            3.ธนาคารพิจารณาและเปิด L/C ตามคำขอของผู้นำเข้า
            4. ธนาคารส่งสำเนา L/C ให้แก่ผู้นำเข้า


***********************************************************************


Trust Receipt (T/R)

                เป็นวงเงินสินเชื่อสินค้าเข้าที่ธนาคารเสนอให้ผู้นำเข้าที่ซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าที่ชำระด้วย Letter of Credit, Bill for collection, Outward Remittance ท่านสามารถจะขอทำ T/R และรับเอกสารสิทธิเพื่อออกสินค้าได้

ลักษณะของบริการ :  เป็นสินเชื่อระยะสั้น

ขั้นตอนและเงื่อนไขของธนาคาร
                1. ลูกค้าติดต่อเพื่อขอวงเงินกับธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะขอวงเงินร่วมกับวงเงินเปิด L/C และทำ T/R ได้ลูกค้าติดต่อเพื่อขอวงเงินกับธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะขอวงเงินร่วมกับวงเงินเปิด L/C และทำ T/R ได้
            2. เมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติวงเงินแล้ว และมีเอกสาร Import Bill under L/C หรือ Import Bill for Collection มาเรียกเก็บเงิน ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารขอทำ T/R และหลังจากนั้นลูกค้าสามารถรับเอกสารสิทธิไปออกสินค้าได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น